Általános szerződési feltételek

 

Tartalom

1. Szolgáltató megnevezése

2. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

3. MARKOSI Kft. és a szolgáltatások feltételei

4. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése

5. A Megrendelés lépései

6. Vásárló kötelezettségei

7. Szolgáltató kötelezettségei

8. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

8.1. Elállási / Felmondási jog

9. Egyéb rendelkezések

10. Jogviták rendezése

 

 

 

1. Szolgáltató megnevezése:

 

Cégnév:

MARKOSI Egészségügyi Korlátolt Felelőségű Társaság

Székhely:

4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 60/a.

Cégjegyzékszám:

09-09-030945

Adószám:

27032576-2-09

Képviseli:

Dr. Markó Zoltán Lóránt

e-mail:

markosi.kft@gmail.com

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév:

Otártics András ev., ProfiVPS.hu

Székhely:

2030 Érd, Faragó utca 7.

Nyilvántartási szám:

22883087

Adószám:

60794471-1-34

Képviseli:

Otártics András

e-mail:

support@profivps.hu

 

2. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma     


Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön a  MARKOSI Kft. (a továbbiakban, mint Szolgáltató) és annak – https://webshop.drmarko.hu/ címen elérhető - szolgáltatásait igénybevevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a továbbiakban együtt, mint Felek között.
 

Az ÁSZF a Felek között létrejövő, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni.

 

Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja, és magára érvényesnek veszi a MARKOSI Kft. által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

 

3. MARKOSI Kft. és a szolgáltatások feltételei

Csomagküldő internetes kereskedelem

Szolgáltató a https://webshop.drmarko.hu/ címen leadott termékek rendelést a DHL (DHL International GmbH.) közreműködésével házhoz szállítja.

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások:

Online ügyintézés

A MARKOSI Kft. a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Megrendelő köteles a weblapon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódni. A MARKOSI Kft weblapján leadott megrendeléseket hitelesnek tekintjük. Az eltulajdonított online identitásból (név + jelszó) eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Tájékoztatás

 A MARKOSI Kft a megrendelési folyamat során és a szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Megrendelő teljes körű tájékoztatását. A Megrendelő részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó tájékoztató jellegű elektronikus üzeneteket küld megrendelő részére:

Közvetlen banki átutalás esetén:

- visszaigazoló e-mail a megrendelés tényéről, amely tartalmazza a megrendelő megrendeléskor megadott adatait, a megrendelt termék nevét, árát és az előlegbekérőt.

- visszaigazoló email előre történő átutalásról, mely tartalmazza a megrendelő megrendeléskor megadott adatait, a megrendelt termék nevét, árát és az előlegszámlát.

- visszaigazoló email futárnak történő átadásről, mely rögzíti a megrendelt termék futárnak történő átadásának tényét, valamint tartalmazza a megrendelő megrendeléskor megadott adatait, a megrendelt termék nevét, árát.

- visszaigazoló email a termék kézbesítéséről, meg rögzíti a termék futárszolgálat által történt kézbesítésének tényét, valamint tartalmazza a megrendelő megrendeléskor megadott adatait, a megrendelt termék nevét, árát és a végszámlát.

Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek.

Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy ezek pótlását a markosi.kft@gmail.com e-mail címen kérheti.

 

4. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése        


Vásárlóköteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiakban részletezett módon:

Közvetlen banki átutalás útján:

Fizetés közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára.

A megrendelés leadása után 24 órán belül a megadott e-mail címre a Szolgáltató díjbekérő dokumentumot küld, amelynek kiegyenlítése után történik a kiszállítás. Az díjbekérő dokumentum tartalmazza a megrendelt termékek árait illetve szállítási költséget, a Vásárló és a Szolgáltató adatait.

 

5. A Megrendelés lépései

 

A Vásárló regisztrációval és regisztráció nélkül adhatja le a rendelést.

A regisztrációt a Vásárló a Bejelentkezés, majd Regisztráció gombra kattintva kezdheti meg.

Regisztráció során megadott adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • cégnév
 • irányítószám
 • ország
 • város
 • utca, házszám
 • telefonszám

A sikeres regisztrációról a Vevő a magadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt kap, mely a regisztrált e-mail cím aktiválására vonatkozó elérhetőséget is tartalmazza.

A visszaigazoló e-mail a következő adatokat rögzíti:

 • név
 • e-mail cím

Regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • Cégnév
 • adószám (cég esetén kötelező)
 • irányítószám
 • ország
 • Város
 • utca
 • házszám

 

Mind a regisztrációval, mind a regisztráció nélküli vásárlás során a Vevő a weboldalon az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására irányuló chechkbox-al találkozik, melyek elfogadása a Vásárlás feltétele.

 

A kosár tartalmának áttekintése után, a Vásárló átlép a fizetési mód kiválasztásához.

A fizetés módja:

 • előre utalás (banki)

Az átvétel módja:

 • futár (DHL)

 

A Megrendelés a ,,Megrendelés” gombra kattintva véglegesíthető.

Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

 

6. Vásárló kötelezettségei

 

Vásárló felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Vásárló e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

Vásárló hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a vásárlás során megadott e-mail címre felek jogviszonyában bekövetkezett változásokról. Vásárló jogosult a fent megadott e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

 

7. Szolgáltató kötelezettségei

 

A MARKOSI Kft. garantálja, hogy a szolgáltatások megrendeléskori árát nem változtatja meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a regisztrált felhasználókat értesíteni.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, a szolgáltatást felfüggessze, a regisztrációt deaktiválja. Vásárló e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

 

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Megrendelőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerinti adatokat, az ott meghatározott módon és céllal kezeli.

 

8. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

 

A Szerződés megszűnik:

 • Teljesítéssel
 • Megrendelő elállásával

 

8.1. Elállási / Felmondási jog

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettségére a fogyasztó és vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet irányadó.

Így a Fogyasztót meghatározott időn belül, indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A Fogyasztó e jogát, nyilatkozati mintán vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja 14 napos jogvesztő határidőn belül, a vásárlást bizonyító dokumentum felmutatása függvényében.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a Vállalkozást terheli, melynek alapja a Fogyasztóval kötött szerződés. E jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelettől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Fvkr.) 29. §-ában meghatározott esetekben:

 

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

Szolgáltató terméke a fenti d) pont szerinti romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, erre tekintettel az elállási jog nem gyakorolható.

 

A szállított áru emberi fogyasztásra szánt, ezért Szolgáltató egészségügyi előírásoknak megfelelő hőmérsékletet kell fenntartani a gépkocsi rakodóterében. 

 

Szolgáltató által forgalmazott az FVKR 29.§ (1) d) pontja hatálya alá nem tartozó termékek (üdítő italok) vonatkozásában az elállási jog az FVKR 29.§ (1) e) pontjára tekintettel nem gyakorolható.

 

Szállítási feltételek:

A Szolgáltató a szállítást a DHL (DHL International GmbH.) közreműködésével végzi.

A megadott magyarországi címre történő szállítás díja: 1000 Ft.

A szállítás ingyenes amennyiben a Vevő rendelésének értéke minimum 50 000 Ft.

 

9. Egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Vásárló a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

 

Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a weboldalán található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

 

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

 

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a https://webshop.drmarko.hu/ oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

 

10. Jogviták rendezése 

 

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára.

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület:

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

Megnevezés: 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében: 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

- Vásárló Bírósági eljárás kezdeményezése

Címzett:

MARKOSI Kft.

Hajdúböszörmény

Téglási utca 60/A.

4220

 

Elállási Nyilatkozat

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződés megnevezése:

Szolgáltatás pontos megjelölése:

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Vételár visszatérítését a következő bankszámlára kérem:

Bank Neve:

Bankszámla jogosultja:

Bankszámla száma:

 

Kelt:

 

Fogyasztó aláírása